Lanen arriskuen prebentzioa

Iraupena: Hamabigarren urtea dugu proiektu honen barruan.

Arduraduna: Zuzendaritza taldeak hartu beharreko ardura.

Helburuak:

Duración: nos encontramos con el duocédimo año dentro de este proyecto.

Responsable: Responsabilidad a asumir por el equipo directivo.

Fines:

1. Langile guztiei zerbitzu horri buruzko informazioa zabaltzea (Interneten www.hezkuntza.net eta intraneten, “Irakasleak/Lan istripuak” karpeta; zerbitzuaren organigrama eta arduraduna, Manuel Lansac)

2. Istripu baten aurrean jarraitu behar den prozedura

1. Extender la información sobre este servivio entre todos los trabajadores (en Internet www.hezkuntza.net y en intranet, “Irakasleak/Lan Istripuak” carpeta; el responsable del servicio, Manuel Lansac)

2. Cumplimentar el procedimiento a seguir en caso de accidente

Lan Plana:

Plan de trabajo:

1. Elementuen berrrikuspena (su-itzalgailuenak, mangerak, argiak, larrialdietarako ateak, aurrekoen seinaleak).

2. Ebakuazio Planari buruzko informazioa helarazi irakasle, ikasle eta langile orori. Ebakuazio simulakroa lehenengo hiruhilabetean.

1. Revisión de elementos o aparatos como extintores, mangueras, luces, puertas de emergencia, señales).

2. Información sobre el Plan de Evacuación a profesores, alumnos y personal no docente. Simulacro de evacuación en el primer trimestre.

Aurrekontua: Ez dago ordu kreditorik.

Presupuesto: No hay crédito horario.